Oris seansai hipertenzija. Uploaded by

04 05 sveikata by Diena Media News - Issuu

15min Kaunas 2006-03-31

Re­cep­tas: Ais­tė pa­ta­ria pa­siim­ti žiū­ro­nus, jei yra ne­pa­sie­kia­ma tai, ko trokš­ta­me. Ji — svei­ka! Ar pri­ta­ria­te tei­gi­niui, kad svei­ka­ta yra bran­giau­sias tur­tas, nors taip daž­niau­siai sa­ko vy­res­nio am­žiaus žmo­nės?

Bet konk­re­čiai da­bar, kai at­sa­kau į šį klau­si­ mą, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ma­no svei­ka­ta pui­ki, jau­čiuo­si žva­li ir gy­vy­bin­ga. Šiam tei­gi­niui, kad svei­ka­ta yra bran­giau­sias tur­tas, ir pri­ ta­riu, ir ne­pri­ta­riu. Ma­nau, kad jei žmo­gui kaž­ko la­bai trūks­ta, karinio personalo hipertenzija ko jis ken­čia — tas jam ir at­ro­do oris seansai hipertenzija giau­sias tur­tas.

Jei ser­gi, ne­ga­li da­ry­ti kaž­ko, ką da­ro ki­ti ar­ba ką pa­ts vi­sai ne­se­niai da­rei, o da­bar ne­be­ga­li.

Tuo­met at­ro­do, kad svei­ ka­ta yra bran­giau­sia.

Miestas 3p. Ked žio ar ti mie jipri vers ti pa tysat lik ti tyrėjųdarbą. Ap tik tanaujų įkal čių. Užribis 8p. Slo va ki jossos tinėap rau dagink luo touž puo li ko au kas.

To­dėl ne­no­rė­čiau skirs­ty­ti ver­ty­bių, ku­ri iš jų tu­ri dau­giau­sia ver­tės. Vis­kas, kas mus su­pa ar įvyks­ta, ir yra tas tur­tas su vi­so­ mis lai­mė­mis ir ne­lai­mė­mis. Jei dėl mu­zi­kos oris seansai hipertenzija čiau pa­te­ku­si į li­ go­ni­nę, tuo­met tai mu­zi­kai tik pa­dė­ ko­čiau, nes jei ne­ bū­čiau li­go­ni­nė­je, nie­kas ma­nęs juk neiš­gy­dy­tų.

Šiuo me­tu kaip tik ren­gia­me mu­zi­ki­nį tu­rą su mū­sų nau­jau­sia akus­ti­ ne pro­gra­ma la­bai po­zi­ty­via te­ma — apie mir­tį. Sveikata Ti­kiuo­si, neiš­gąs­di­nau, o jei iš­si­gan­do­te, tai už­su­ki­te ir įsi­ti­kin­si­te, kad be rei­ka­lo bi­jo­ jo­te juo­kia­si. Kas ne­spė­jo už­suk­ti Kau­ne ir Klai­pė­do­je, tai ži­no­ki­te, kad pa­va­sa­ris vis la­biau pa­va­sa­rė­ja ir dar tu­ri­te ga­li­my­bę eks­kur­si­jai į Pa­ne­vė­žį ba­lan­džio ąją, į Šiau­lius — ba­lan­džio ąją ir į Vil­nių — 24 d.

Kas at­vyks, pa­si­ma­ty­si­te, o kas ne, tai ki­tą kar­tą jau tik­rai juo­kia­si. Žo­džiu, yra ką veik­ti. Kar­tais dir­bu, kar­tais daž­nai dir­bu, kar­tais pie­šiu, kar­tais dy­ka­ duo­niau­ju, o kar­tais ir dy­ka­duo­niau­ti tin­giu juo­kia­si.

Svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad jei kas nors at­ro­do ne­pa­sie­kia­ma ir oris seansai hipertenzija to­li vi­sa­da pa­dės žiū­ro­nai kva­to­ja. Svar­bu, kad nors tru­pu­tį rei­kė­tų, ta­da ir ta­len­to oris seansai hipertenzija. Rei­kė­ tų dau­g y­bės po­pie­riaus la­pų kiek­vie­nai die­nai ap­ra­šy­ti.

Aukšto ir žemo kraujospūdžio priežastys. Dmitrij Trockij.

Jei trum­pai, tai tu­riu ne­ ma­žai sau mie­los veik­los. Apsk­ri­tai ką nors kal­ tin­ti yra ab­sur­diš­ka. Bet jei dėl mu­zi­kos bū­ čiau pa­te­ku­si į li­go­ni­nę, tuo­met tai mu­zi­kai tik pa­dė­ko­čiau, nes jei ne­bū­čiau li­go­ni­nė­je, nie­kas ma­nęs juk neiš­gy­dy­tų juo­kia­si. To­dėl, pa­nau­do­jant vi­sus žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius pa­jė­gu­mus, įskai­tant ir ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šas, pir­miau­sia dė­me­sį tu­ri­me skir­ti ša­lies sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se svei­ka­tos ro­dik­liai yra pra­sčiau­si, o hipertenzija vyrui ka daryti sta­tis­ti­ka — di­džiau­sia.

Ju­ras Po­že­la Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Ne­to­ly­gu­mai Šian­dien pa­ste­bi­me, kad di­d žiau­si svei­ka­ tos prie­žiū­ros ne­to­ly­g u­mai Lie­tu­vo­je yra tarp di­džių­jų mies­tų ir kai­mo bei ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ly­giai taip pat, kaip sie­k ia­ma ma­žin­ti eko­no­mi­nius skir­tu­mus, bū­ti­na ma­žin­ti ir svei­ka­tos ap­sau­gos ne­to­ly­g u­mus tarp mies­ tų ir re­gio­nų. Ša­lies vie­to­vė­se, pa­si­ž y­min­ čio­se di­džiau­siais prieš­lai­k i­nio iki 64 me­ tų mir­tin­g u­mo nuo lė­ti­nių li­g ų krau­jo­ta­ kos sis­te­mos, on­ko­lo­gi­nių ir išo­ri­nių mir­ ties prie­žas­čių ro­dik­liais, pa­nau­do­dami ES lė­šas siek­si­me už­tik­rin­ti pre­ven­ci­nes prie­ mo­nes — anks­t y­vą li­g ų pro­fi ­lak­ti­ką ir ko­ ky­biš­ką diag­nos­ti­ką bei gy­dy­mą.

Juk žmo­ gui pri­va­lo­me pa­dė­ti ne ta­da, kai jau per vė­lu, bet tuo­met, kai pa­ste­bi­mi pir­mie­ji li­ gos simp­to­mai. Šian­dien tu­ri­me oris seansai hipertenzija vi­sos svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos ana­li­zę, iden­ti­fi ­ka­vę svei­ka­tos sek­to­riaus pro­ble­mas. Vyk­dant re­for­mas kai ku­rie spren­di­mai ga­li pa­si­ro­ dy­ti skaus­min­gi ir ne­po­pu­lia­r ūs, ta­čiau jie bū­ti­ni sie­k iant il­ga­lai­k io re­zul­ta­to.

Klas­te­riai Sie­k iant efek­t y­v iau nu­sta­t y­ti ir gy­dy­ti li­ gas, su­ke­lian­čias anks­t y­vą mir­t į ar il­ga­lai­ 14 kį ne­dar­bin­g u­mą, nu­spręs­ta vi­sas li­go­ni­ nes — uni­ver­si­te­tų, res­pub­li­k i­nes, re­gio­nų ir sa­v i­val­dy­bių — su­jung­ti į funk­ci­nius su­ si­v ie­ni­ji­mus — klas­te­rius. Tai su­da­r ys są­ly­ gas kuo sku­biau teik­ti rei­ka­lin­gą pa­gal­bą žmo­nėms. Su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja bus at­ lie­ka­ma aukš­čiau­sio ly­gio gy­dy­mo cent­re Vil­niu­je ar Kau­ne, o to­liau pa­cien­to gy­ dy­mas tę­sia­mas ant­ri­nio ly­gio svei­ka­tos pa­slau­gas tei­kian­ čio­je li­go­ni­nė­je, ar­čiau jo gy­ ve­na­mo­sios vie­tos.

Pa­v yz­džiui, su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja bus at­ lie­ka­ma aukš­čiau­sio ly­gio gy­dy­mo cent­re Vil­niu­je ar Kau­ne, o to­liau pa­cien­to gy­dy­ mas tę­sia­mas ant­ri­nio ly­gio svei­ka­tos pa­ slau­gas tei­k ian­čio­je li­go­ni­nė­je, ar­čiau jo gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Tai ne tik už­tik­rins de­ra­mą svei­ka­tos ap­sau­gą, bet ir ga­ran­tuos efek­t y­v ų li­go­ni­nių re­sur­sų pa­nau­do­ji­mą, to­ly­ges­nį lė­šų ir me­di­ci­ni­nės apa­ra­tū­ros pa­skirs­t y­mą, li­go­ni­nių ir me­di­kų tar­pu­sa­ vio bend­ra­dar­bia­v i­mą — to šian­dien mums la­bai trūks­ta.

To­k ie klas­te­riai jau pra­dė­ti steig­ti pen­ kio­se sri­t y­se — šir­dies krau­ja­g ys­lių, neu­ro­ lo­gi­jos, trau­mų ir ūmių mir­čių, on­ko­lo­gi­ jos ir neo­na­to­lo­gi­jos nau­ja­gi­mių svei­ka­tos oris seansai hipertenzija. Tai yra di­de­lis žings­nis į prie­k į už­tik­ri­nant li­g ų ar net mir­čių pre­ven­ci­ją, ta­čiau tai tik di­de­lės per­t var­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je pra­džia.

Šio­je Sei­mo se­si­jo­je siū­ly­si­me už­baig­ti li­go­ ni­nių tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­są, kad gy­ dy­mo pa­slau­gos oris seansai hipertenzija leng­viau pa­sie­kia­mos gy­ven­to­jams, o jų ko­ky­bė — daug ge­res­nė.

Rei­k ia su­pras­ti, kad op­ti­mi­za­v i­mas ne­ reiš­k ia, jog bū­ti­no­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba nu­ tols nuo žmo­nių. Prie­šin­gai, in­ves­tuo­si­ me dau­giau lė­šų komp­lek­si­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­g ų priei­na­mu­mui ge­rin­ti, ypač se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms. Al­ko­ho­liz­mas Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma — ne tik tra­di­ci­ nių li­g ų už­kar­dy­mo ar jų gy­dy­mo sis­te­ma.

Pigių skrydžių jaukas - Diena.lt

Tu­ri­me žvelg­ti pla­čiau ir gi­liau. Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma tu­ri pri­si­dė­ ti ir puo­se­lė­jant svei­ką vi­suo­me­nės gy­ven­ se­ną. Liūd­na kons­ta­tuo­ti, ta­čiau mū­sų vi­ suo­me­nės svei­ka­tai kal­bu ir apie psi­chi­ nę žmo­gaus bū­se­ną di­de­lę ža­lą da­ro ne­sai­ kin­gas al­ko­ho­lio var­to­ji­mas.

Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų priei­na­mu­mas net ir ne­pil­na­me­ čiams sun­k iai oris seansai hipertenzija. Al­ko­ho­liu pikt­nau­džiau­jan­t ys as­me­nys, ypač pra­de­dan­t ys tai da­r y­ti bū­da­mi jau­ni, ke­lia grės­mę šei­moms, vie­tos bend­ruo­me­ nėms, pla­čia­jai vi­suo­me­nei.

Kri­mi­na­li­nė­ se su­ves­ti­nė­se kas­dien ra­si­me dau­g y­bę nu­ si­kal­ti­mų, ku­riuos įvyk­dė ap­svai­gę as­me­ nys. Daž­nai ne tik oris seansai hipertenzija nuo ne­blai­v ių as­me­nų, bet ir pa­tiems smur­tau­ to­jams pri­rei­k ia me­di­kų pa­gal­bos.

sportas, naudingas sergant hipertenzija pavojinga veikla širdies sveikata

Drįs­ tu teig­ti, kad ne­re­tai gir­tau­jan­tiems as­me­ nims iš­blai­v y­ti ir pri­žiū­rė­ti ski­ria­mas me­ di­kų dė­me­sys ga­li atim­ti laiką, kurį būtų galima skirti sun­k ios li­gos ar trau­mos ka­ pavasaris u­mus, e­to­ly­gu­mus muo­ja­mam pa­cien­tui.

To­dėl bū­ti­na priim­ti Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­t y­mo pa­kei­ti­mus, pir­miau­sia ri­bo­jant svai­ga­lų priei­na­mu­mą. Svei­ka­ti­ni­mas Griež­tin­da­mi al­ko­ho­lio priei­na­mu­mą, dar dau­giau dė­me­sio tu­ri­me skir­ti vai­kų svei­ oris seansai hipertenzija gy­ven­se­nai ug­dy­ti, jau­ni­mo švie­ti­mo pro­gra­moms, so­cia­li­nei rek­la­mai.

Nu­ma­to­ma rem­ti pre­ven­ci­nes veik­las, ku­ rios oris seansai hipertenzija nu­kreip­tos į sie­k į kiek ga­li­ma il­ giau iš­lai­ky­ti ge­rą žmo­nių svei­ka­tą, pa­ge­rin­ ti jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir su­da­r y­ti ga­li­my­bes iš­lik­ti ak­ty­viems dar­be, bend­ruo­me­nė­je. Be to, sie­kiant, kad aukš­čiau nu­ro­dy­tos pre­ven­ci­jos stip­ri­ni­mo prie­mo­nės pri­si­dė­ tų prie as­me­nų, gy­ve­nan­čių kai­miš­ko­sio­se vie­to­vė­se, svei­ka­tin­gu­mo di­di­ni­mo, yra pla­ nuo­ja­ma ska­tin­ti pa­cien­tų, ne­v y­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, vie­tos bend­ruo­me­nių ir svei­ka­ oris seansai hipertenzija prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų bend­ra­dar­bia­vi­mą, įtrau­ki­mą į įvai­rias svei­ka­ti­ni­mo veik­las.

Pa­v yz­d žiui, nu­ma­to­ma rem­ti bend­ruo­ me­nių ini­cia­t y­vas svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mo ir pro­fi ­lak­ti­ko­s srityse, skir­tas bend­ruo­me­ nės gy­ven­to­jų svei­ka­tai ge­rin­ti, al­ko­ho­lio ir ki­tų psi­chot­ro­pi­nių me­džia­g ų var­to­ji­mo, išo­ri­nėms mir­ties prie­žas­tims ma­žin­ti.

Čia rei­kės ir pa­čių vie­tos bend­ruo­me­nių ge­ros va­lios bei no­ro ge­rin­ti si­tua­ci­ją sa­vo gy­ve­ na­mo­sio­se vie­to­vė­se.

sergant hipertenzija yra žemas kraujospūdis, ką daryti hipertenzija, kaip jūs galite išgydyti

Tik šių prie­mo­nių de­ ri­nys ir pa­čių žmo­nių va­lia pa­dės ma­žin­ ti bend­rą al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą ir da­ro­mą ža­lą vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Pre­ven­ci­ja Aud­rin­ga dis­ku­si­ja vi­suo­me­nė­je ver­da dėl skie­pų.

  • Ar jie suteikia negalią esant 2 laipsnių hipertenzijai
  • Nuo metų rugpjūčio centrui vadovavusį pulkininką Gintautą Bagdoną pakeitė jau centrui nuo įkūrimo pradžios m.
  • Gazuotas vanduo sergant hipertenzija

Skie­pai daž­niau­siai yra veiks­min­ giau­sia pre­ven­ci­nė prie­mo­nė už­k re­čia­mo­ sioms li­goms, ypač epi­de­mi­jų lai­ko­tar­piais.

Štai jau da­bar vyk­do­me pa­si­ren­gi­mą gri­ po epi­de­mi­jai atei­nan­tiems me­tams, ren­ gia­mas Tu­ber­ku­lio­zės ri­zi­kos gru­pių as­me­ Svar­bu: vie­nas prio­ri­te­ti­nių mi­nist­ro Oris seansai hipertenzija.

20_zingsniu.pdf

Po­že­los tiks­lų — pa­siek­ti, kad gy­dy­mo pa­slau­gos bū­tų leng­viau prieinamos, o jų ko­ky­bė — daug ge­res­nė. Ki­tas la­bai svar­bus as­pek­tas, ku­rį no­rė­ čiau pa­ž y­mė­ti, yra tas, kad bus pa­reng­tas šir­dies li­g fizinis aktyvumas sergant antrojo laipsnio hipertenzija ir dia­be­to ri­zi­kos gru­pės as­me­ nų svei­ka­tos stip­ri­ni­mo tvar­kos ap­ra­šas, ku­ris įpa­rei­gos as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros Lionos širdis sergant hipertenzija ų gy­dy­to­jus siųs­ti šių li­g ų ka­muo­ja­ mus pa­cien­tus da­ly­vau­ti svei­ka­tos stip­ri­ni­ mo, gy­ven­se­nos kei­ti­mo pro­gra­mo­je.

širdies sveikatos programos vaistų nuo hipertenzijos dozavimas

Bus ste­bi­mi da­ly­vau­jan­čiųjų jo­je svei­ka­tos ro­ dik­lių po­k y­čiai, žmo­nės mo­ko­mi pa­t ys rū­ pin­tis sa­vo svei­ka­ta ir oris seansai hipertenzija li­g ų pro­gre­ so pre­ven­ci­ja. Ži­no­ma, vi­sų pro­ble­mų iki nau­jos Vy­ riau­sy­bės for­ma­v i­mo iš­spręs­ti ne­pa­v yks, ta­čiau tu­ri­me už­tik­rin­ti li­g ų pre­ven­ci­ją ne tik atei­nan­tiems sep­t y­niems mė­ne­siams, bet ir de­šim­čiai bei dau­giau me­tų į prie­ kį.

Da­bar yra lai­kas, per ku­rį tu­ri­me dis­ku­ tuo­ti ir nu­ma­t y­ti ge­rą stra­te­gi­ją, ku­ri tap­ tų rea­liu pa­grin­du, ne­lei­sian­čiu blaš­k y­tis, ir spręs­tų il­ga­lai­kes, įsi­se­nė­ju­sias svei­ka­tos ap­sau­gos pro­ble­mas. Bo­ri­so­v ie­nė. Žo­le­lės la­bai pa­de­da esant mie­go, ne­ri­ mo su­tri­k i­mams — o juk tai taip pat in­ten­ sy­vaus, stre­so ku­pi­no gy­ve­ni­mo rezultatas.

  • Kardamonas sergant hipertenzija
  • Kokaino piktnaudžiavimo mechanizmais ir gydymu Anotacija Lėtinis vaistų vartojimas gali sukelti pakankamą vaisto suvartojimą, kad atsirastų priklausomybė ir atsirastų abstinencijos požymių.
  • Hipertenzija su išemine širdies liga

At­ra­do inks­tų na­vi­ką Ne­tie­sa, kad ge­rai jau­čian­tis ei­ti pas gy­dy­to­ jus — ne­rei­ka­lin­gas sa­vo ir jų lai­ko gai­ši­mas. Pro­fi­lak­ti­niai ty­ri­mai pa­de­da ap­tik­ti pra­di­ nius nu­kry­pi­mus, pa­ki­ti­mus, ku­riems pa­ša­ lin­ti pa­kan­ka mi­ni­ma­lių pa­cien­to ir gy­dy­to­jų pa­stan­gų.

Kai ku­rios grės­min­gos li­gos pro­gre­ suo­ja oris seansai hipertenzija grei­tai ir daž­nai, be jo­kių iš­skir­ti­ nių ne­ri­mą ke­lian­čių simp­to­mų. Li­gas ap­tik­ti pa­de­da krau­jo, šla­pi­mo ty­ri­mai, echos­ko­pi­ja, kar­diog­ra­ma ar ki­ti spe­cia­lūs ty­ri­mai. Pa­v yz­džiui, kar­tą vy­rą at­lik­ti pro­fi­lak­ti­ nę vi­daus or­ga­nų echos­ko­pi­ją te­ko il­go­kai įkal­bi­nė­ti. Ją at­lik­da­mi ra­do­me inks­tų na­ vi­ką.

Jei­g u ne gy­dy­to­jos at­kak­lu­mas, neaiš­ku, ka­da na­v i­kas bū­tų bu­vęs pa­ste­bė­tas ir kiek jis bū­tų spė­jęs iš­si­ke­ro­ti bei pa­kenk­ti or­ga­ niz­mui. Li­ga kū­ne vis la­biau plin­ta ir vis la­ biau jį silp­ni­na, tad gy­dy­mas tam­pa dvi­g u­ bai sun­kes­nis, jo rei­k ia ag­re­sy­ves­nio.

Ti­ria ne­mo­ka­mai Pro­f i­lak­ti­niai ty­ri­mai — bū­das už­k irs­ti ke­ lią rim­tiems ne­ga­la­v i­mams. Re­g u­lia­r ūs pa­ tik­ri­ni­mai neu­žims daug lai­ko, o, anks­ti ap­ti­kus oris seansai hipertenzija, jos gy­dy­mas truks trum­piau, pa­tir­si­te ma­žes­nių fi­nan­si­nių nuo­sto­lių ir ne­rei­ka­lin­gos bai­mės bei įtam­pos.

Bo­ri­so­vie­nė ne kar­tą įsi­ti­ki­no, kad pro­fil­ak­ti­niai svei­ka­tos ty­ri­mai, ku­rie yra oris seansai hipertenzija ka­mi, gelbs­ti gy­vy­bes. Juo la­biau kad gy­dy­mo įstai­go­se, prie ku­rių esa­te pri­si­ra­šę ir ku­rios tu­ri su­tar­tis su te­ri­to­ ri­ne li­go­nių ka­sa, šei­mos ir dau­ge­lio gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos yra ne­mo­ka­mos. Hipertenzija peržiūri patarimus ie­nė itin tei­gia­mai ver­ti­na pro­ fi­lak­ti­nių svei­ka­tos tik­ri­ni­mų pri­va­lo­mu­ mą.

Pa­si­rin­kus at­sa­k in­g us gy­dy­to­jus, to­k ie tik­ri­ni­mai, pa­ra­gi­nus darb­da­v iui, yra pui­ ki svei­ka­tos kont­ro­lės prie­mo­nė. De­ri­na su vais­ta­žo­lė­mis R.

Bo­ri­so­v ie­nė pa­ta­ria kas­met at­lik­ti pil­ vo or­ga­nų echos­ko­pi­ją, šir­dies elekt­ro­kar­ diog­ra­mą, krū­ti­nės ląs­tos rent­ge­nog­ra­mą, krau­jo, šla­pi­mo ty­ri­mus. Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, la­bai pa­pli­tu­sios kar­dio­vas­ku­li­nės sis­te­mos li­ gos, tad nuo­lat rei­kė­tų pa­si­tik­rin­ti cuk­raus, cho­les­te­ro­lio, ka­lio ir nat­rio kie­k į krau­jy­je.

Ra­sos kli­ni­ko­je ne­mo­ka­mai at­lie­ka­mos ir ki­tos vals­t y­bės fi­nan­suo­ja­mos spe­ci­fi­nės pro­fi ­lak­ti­nės pa­tik­ros pro­gra­mos.

Be­je, kli­ni­ko­je ga­li­ma įsi­g y­ti vais­ti­nin­ kės ir žo­li­nin­kės Jad­v y­gos Bal­vo­čiū­tės su­ da­r y­tų įvai­rių vais­ti­nių au­ga­lų mi­ši­nių. Vais­ta­žo­lės vais­ tų ne­pa­keis, bet kai vais­to po­vei­k is yra ne­ Leng­v iau ne­su­sirg­ti, nei su­si­rgus pa­sveik­ ti. Tad R. Bo­ri­so­v ie­nė, kaip ir jos ko­le­gos, svei­k i­na vals­t y­bės ir įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų dė­me­sį įvai­riems svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tams, pa­v yz­džiui, fi­zi­niam ak­t y­v u­mui di­din­ti.

Ji iš as­me­ni­nės pa­tir­ties ga­li pa­sa­ky­ti: re­gu­ lia­rus sai­kin­gas spor­tas ne tik ke­lia nuo­tai­ką, ge­ri­na fi­zi­nę būk­lę, bet ir stip­ri­na psi­chi­ką.

Su­ma­žin­ti kas­dien ly­din­tį stre­są, ku­ris il­ gai­niui ga­li iš­pro­vo­kuo­ti įvai­rius ne­ga­la­vi­ mus, — sun­ki už­duo­tis, ta­čiau ga­li­ma pa­keis­ti sa­vo or­ga­niz­mo reak­ci­ją į įvai­rius dir­gik­lius.

Rei­k oris seansai hipertenzija pra­dė­ti nuo smul­ kių da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, R. Bo­ri­so­vie­nė, kaip vi­daus li­gų gy­dy­to­ja, dir­ba kar­tu su kom­pe­ten­tin­ga chi­rur­go, aku­ še­rio-gi­ne­ko­lo­go ir pe­diat­ro ko­man­da. Šio­je kli­ni­ko­je tei­ kia­ma ir odon­to­lo­gi­nė bei ki­ta rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Ir se­nat­vė­je, ir sun­kiai ser­gant pa­de­da iš­lik­ti oriam Anks­čiau se­ne­lių na­mais va­din­tos so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos yra ta­pu­sios ne tik vie­ni­šų ser­gan­čių se­no­lių prie­bė­ga.

Čia rū­pi­na­ma­si ir jų gy­ven­to­jų svei­ka­ta, ir lais­va­lai­kiu. Ne­ma­žai pa­slau­gų sun­kūs li­go­niai ga­li gau­ti ir na­muose. TEKSTAS: Do­vi­lė Pranc­k ai­t y­tė fotografija: To­m as Ra­gi­na Ne­ge­ba sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti So­cia­li­nės glo­bos įstai­g ų dar­buo­to­jai ne­ sle­pia: pas juos daž­niau­siai ap­si­g y­ve­na ser­ gan­t ys, pa­t ys sa­v i­mi ne­be­ga­lin­t ys pa­si­r ū­ pin­ti sen­jo­rai.

Juk no­rint nuo­la­tos rū­pin­tis sun­k iu 17 pavasaris Sveikata kiš­kes­nį, vi­sa­ver­tiš­kes­nį gy­ve­ni­mą. Or­ga­ni­ zuo­ja­me jiems pra­mo­gas, už­siė­mi­mus: lais­ va­lai­kiu se­no­liai pie­šia, ku­ria rank­dar­bius, skai­to kny­gas, žai­džia šaš­kė­mis. Nie­kam neat­si­ra­do pra­gu­lų Ruo­šia­si: Glo­bos ir prie­žiū­ros cent­ro sen­jo­rai su M. But­kie­ne ju­bi­lia­tui pi­na kle­vo la­pų vai­ni­ką. Vy­riau­sia gy­ven­ to­ja, Vla­dis­la­va, per­nai at­šven­tė ąjį gim­ ta­die­nį.

Gy­ve­na­me kaip vie­na šei­ ma. Aš pa­ti, šiuo me­tu bū­da­ma mo­ti­nys­tės ato­sto­go­se, daž­nai už­su­ku į dar­bą. Kar­tu ir gim­ta­die­nius, oris seansai hipertenzija ki­tas šven­tes šven­čia­me, — pa­sa­ko­jo A.

Mė­ne­si­nis mo­kes­tis už gy­ve­ni­mą ir čia gau­na­mas pa­slau­gas skir­tin­guo­se glo­bos na­muo­se sie­kia nuo iki 1 eu­rų.

As­me­ni­niu su­si­ta­ri­mu prii­ma­mi as­me­nys mo­ka vi­są kai­ną. Ne iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų iš­lai­ko­mi glo­bos na­mai gy­ven­to­jus prii­ma iš vi­sos Lie­tu­vos.

04 05 sveikata by Diena Media News - Issuu

Tie­sa, bu­vo ke­le­tas at­ve­jų, kai žmo­nės pas mus jau pa­te­ko su pra­g u­lo­mis. Jas sėk­min­ gai iš­g y­dė­me. Vie­na mo­te­ris pa­te­ko su to­ kia žaiz­do­ta ko­ja, kad me­di­kai siū­lė ją am­ pu­tuo­ti. Sie­kia­me, kad sen­ jo­rai gy­ven­tų kuo sa­va­ran­kiš­kes­nį, vi­sa­ver­tiš­kes­nį gy­ve­ni­mą.

Ne­tu­rin­t ys ju­dė­ji­mo su­tri­k i­mų šių glo­ bos na­mų gy­ven­to­jai su as­me­ni­niu asis­ten­ tu išei­na į mies­tą pa­si­vaikš­čio­ti, ap­si­pirk­ti.

Įs­tai­gos dar­buo­to­jai at­k rei­pė dė­me­sį, kad se­no­lius iš pu­siaus­v y­ros bu­vo iš­vedęs na­ cio­na­li­nės va­liu­tos pa­si­kei­ti­mas — sen­jo­rai ne­sup­ra­to, ko­dėl stai­ga su­ma­žė­jo jų tu­ri­mų pi­ni­g ų su­mos ir kai­nos.

Glo­bos ir prie­žiū­ros cent­ras bend­ra­dar­ biau­ja su Kal­nie­čių po­lik­li­ni­ka. Iš Kal­nie­ čių po­lik­li­ni­kos pas mus at­v yks­ta neu­ro­ lo­gai, oku­lis­tai, psi­chiat­rai, kiek­v ie­ną die­ ną — slau­g y­to­ja. Jei rei­k ia, ji per­ri­ša žaiz­ das, da­ro la­šeli­nes. Šios įstai­gos gy­ven­to­jus ap­lan­ko Ka­ra­liaus Min­ oris seansai hipertenzija pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro moks­lei­ viai — daro sen­jo­rams ma­sa­žus ir tie­siog pa­ bend­rau­ja.

Sen­jo­rai džiau­gia­si vie­to­je ga­lė­da­ mi iš­klau­sy­ti šv. Mi­šių — kar­tą per mė­ne­sį jas cent­re au­ko­ja Pa­lai­min­to­jo Jur­gio Ma­tu­lai­čio baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. Prieš pu­sant­r ų me­ tų pa­sta­tas bu­vo re­konst­ruo­tas — pri­tai­k y­ tas šioms pa­slau­goms teik­ti. Tri­jų aukš­tų na­me įreng­tas lif­tas, ga­lin­tis kel­ti ir li­go­ nius trans­por­tuo­ja­mo­se lo­vo­se, kiek­v ie­na­ me aukš­te — po vir­tu­vė­lę sve­čiams, erd­v ų poil­sio oris seansai hipertenzija.

Progresuojanti multifokinė leukoencefalopatija - Virpėjimas

Čia šven­čia­mos šven­tės, vyks­ta kon­ cer­tai, sen­jo­rai mėgs­ta pa­sė­dė­ti pa­vė­si­nė­je. Di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me mū­sų gy­ven­ to­jų prie­žiū­rai. Ji ir di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ro­žu­k ie­ nė — me­di­kės, oris seansai hipertenzija oris seansai hipertenzija ų gy­dy­to­jos. Ro­žu­k ie­nė. Trys ket­vir­ta­da­liai šių glo­bos na­mų gy­ ven­to­jų — mo­te­r ys.

Į Gi­rai­tę iš Kau­no kli­ni­kų at­v y­ku­si iš­sė­ti­ne skle­ro­ze ser­gan­ti mo­te­ris pa­ti net ne­nu­lai­kė šaukš­ to — ją mai­ti­no per­so­na­las. At­vyks­ta žmo­nės po trau­mų, in­sul­tų. Kiek įma­no­ma, ban­ do­me juos pa­sta­ty­ti ant ko­jų. Jau­niau­sia čia gy­ve­nan­ti po­ra — 59 me­tų mo­te­ris ir 56 me­tų vy­ras.

Ta­da su­ti­kau Ge­di­mi­ną. Jam pa­ra­ly­žiuo­ ta de­ši­nė, man — kai­rė kū­no pu­sė. Įsi­žie­bę šil­ti jaus­ mai ir, pa­sak Va­len­ti­nos, pui­k i prie­žiū­ra po­rai pa­de­da sveik­ti: į Gi­rai­tę at­va­žia­v u­si mo­te­ris ne­si­kė­lė iš lo­vos, o da­bar kiek­vie­ ną ry­tą sė­da į ve­ži­mė­lį, juo daž­nai iš­rie­da į lau­ką. Ka­ da mū­sų ves­tu­vės?

Taip pat žiūrėkite